محصولات بن ساله - فرمی

 • Bonsale-conchigliette-Tri-Color

  گوش ماهی سبزیجات

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-Gramigna

  بریده

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-conchigliette

  گوش ماهی

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • sale-fusillini

  مته ای

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-Fusillini-Tri-Color

  مته ای سبزیجات

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • papion-farfale-tonde

  پاپیونی

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-far-tonde

  پروانه ای

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-Penne-Big

  پنه بزرگ

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-Grandi

  پفکی

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-rotini

  روتینی

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-cavatappi

  سیم تلفنی

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-Sperila

  اسپریلا

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-vermicelli

  ورمیشل

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

مواد تشکیل دهنده و جدول ارزش غذایی فرمی ساده

ارزش های تغذیه ای واحد اندازه گیری در هر 100 گرم
انرژی کیلو کالری 342.5
پروتئین گرم 11.5
کربوهیدرات گرم 74.10
آهن (Fe) ppm 3.7
چربی کل گرم 1.11
چربی اشباع میلی گرم 0.3
نمک میلی گرم 0.25
سدیم میلی گرم 0.1
قندکل میلی گرم 4.5
اسید های چرب ترانس میلی گرم N.D

مواد تشکیل دهنده و جدول ارزش غذایی فرمی سبزیجات

ارزش های تغذیه ای واحد اندازه گیری در هر 100 گرم
انرژی کیلو کالری 416.7
پروتئین گرم 11.6
کربوهیدرات گرم 76.8
آهن (Fe) ppm 6.7
چربی کل گرم 0.31
ویتامین C میلی گرم 0.52
نمک میلی گرم 0.08
سدیم میلی گرم 0.03
قندکل میلی گرم 4.9
اسید های چرب ترانس میلی گرم N.D