فروش

واحد فروش

به طور یقین رشد و سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی موسسات و بنگاه های اقتصادی است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی میزان رشد و سودآوری این موسسات نیز میزان فروش آنهاست. واحد فروش صنایع غذایی مانا با بکارگیری اصول و فنون فروش با روشی مناسب از سوی نیرویی حرفه ای برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار و انطباق مداوم با انتظارات و نیازهای مشتریان همواره تلاش کرده است.