تاریخچه پخش مانا

گروه شرکت های پخش مانا به عنوان پرچم دار توزیع کالا در کشور، شامل ستاد مرکزی پخش و سه مرکز توزیع به نام های پخش مانانسی، توزیع و پخش مانا و خزر پخش مانا است. ستاد مرکزی پخش واقع در دفتر مرکزی گروه صنایع غذایی مانا و به لحاظ موقعیت جغرافیایی و مناطق تحت پوشش، مرکز توزیع مانانسی واقع در شهر تهران با پوشش استان تهران، توزیع و پخش مانا واقع در شهر کرج و با پوشش استان البرز و قزوین و در نهایت خزر پخش مانا واقع در شهر آمل و با پوشش استان مازندران هستند.
مراکز توزیع فوق از سال 1390 فعالیت خودشان را شروع کردند اما وجود فرآیندهای جزیی و پیچیده در صنعت پخش مویرگی و نیاز به ایجاد وحدت رویه در ساختار و افزایش کارایی، موجب گردید هیات مدیره محترم گروه صنایع غذایی مانا تصمیم به تشکیل ستاد مشترک گروه شرکت های پخش در سال 1395 گرفتند و واحد  های مالی، بازرگانی، سیستم ها و روش ها، آی تی، منابع انسانی و پشتیبانی فروش در ستاد تجمیع گردید.
از اهداف ستاد پخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نظارت و کنترل بیشتر بر روی شعب
تمرکز بیشتر شعب بر روی فروش و توزیع و چالاک شدن آن ها
یکسان سازی فرآیندهای کلیه شرکت های پخش
هماهنگی بیشتر در بازار تحت پوشش
سرعت بیشتر در اجرای تغییرات
در نهایت مهمترین اهداف گروه شرکت های پخش مانا ایجاد چتر حمایتی و ارتباط نزدیک با مشتریان در تمامی سطوح، افزایش پوشش و جایگاه برند، کاهش هزینه  های توزیع و کاهش فاصله تولیدکننده و مصرف کننده هستند.